gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Original Article - (2021) Volume 16, Issue 2

Wiedza kobiet na temat suplementacji diety kwasem foliowym przez caly okres rozrodczy

Patryk Kwapień1*, Martyna Mrowiec1, Dominika Janus1, Katarzyna Chmura1, Piotr Surmiak2 and Ewa Mrowiec2
 
*Correspondence: Patryk Kwapień, SKN Neonatologii przy Klinice Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Poland, Tel: +48 664-492-347, Fax: +48 32 252-59-5, Email:

Received: 12-May-2021 Published: 28-Jun-2021

Author info »

Abstract

Wstęp. Kwas foliowy jest niezbędnym elementem profilaktyki wad wrodzonych płodu. Jego odpowiednia suplementacja, a także właściwy jej początek ma istotny wpływ na obniżenie częstości występowania wad wrodzonych.

Cel pracy. Ocena aktualnego poziomu wiedzy kobiet, korzystających z mediów społecznościowych na temat konieczności suplementacji diety kwasem foliowym w całym okresie reprodukcyjnym.

Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 2543 użytkowniczek mediów społecznościowych w wieku rozrodczym. Sprawdzono wiedzę kobiet na temat konieczności stosowania kwasu foliowego w całym okresie reprodukcyjnym. Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą programu Statistica 12.0PL (Statstoft, Kraków, Polska).

Wyniki. Stwierdzono, że ponad 97,6% respondentek wiedziało o konieczności przyjmowania kwasu foliowego w ciąży, jednak tylko 40,1% ankietowanych spożywało folacynę. Kobiety w wieku 18-19 lat oraz z wykształceniem podstawowym wykazały się dużo niższą wiedzą na temat witaminy B9. Najczęściej podawanym źródłem wiedzy na temat kwasu foliowego był lekarz, media społecznościowe, a wśród najmłodszych kobiet szkoła i Internet. 77,4% respondentek potrafiło poprawnie wskazać naturalne rezerwuary kwasu foliowego z czego zdecydowana większość podała zielone warzywa. Wyłącznie 29% kobiet stosowało się do zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników stosując kwas foliowy przez cały okres rozrodczy, a 53,9% jedynie w związku z planowaną ciążą. 58% ankietowanych pomimo posiadanej wiedzy nie stosowało suplementacji, a 88% spośród kobiet nieposiadających wiedzy. Przeprowadzona analiza wykazała, iż największy wpływ na suplementację diety kwasem foliowym miał wiek w przedziale 26-35 lat (OR-34,11), uzyskiwanie wiedzy na temat kwasu foliowego od lekarza (OR-1,80) oraz spożywanie zielonych warzyw (OR-1,38); natomiast czynnikiem negatywnie wpływającym na przyjmowanie kwasu foliowego był brak wiedzy.

Wnioski. Suplementacja diety kwasem foliowym wśród badanych kobiet w wieku reprodukcyjnym jest niewystarczająca. Grupą docelową dla kampanii informacyjnych dotyczących suplementacji folacyny, powinny być kobiety w wieku 18-19 lat oraz kobiety z wykształceniem podstawowym. Uzyskanie wiedzy od lekarza stanowi istotny czynnik zwiększający szanse na rzeczywistą suplementację diety kwasem foliowym.

Słowa kluczowe: Kwas foliowy; Wiedza; Swiadomość; Wiek reprodukcyjny; Suplementacja

WSTĘP

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu jest właściwa i zbilansowana dieta. Właściwe odżywianie to systematyczne dostarczanie niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach i właściwych proporcjach. Nieprawidłowy sposób odżywiania to powszechny problem Polek i Polaków. Jednym ze składników którego spożywa się w zbyt małych ilościach jest witamina B9 (kwas foliowy).

Kwas foliowy jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, wykazuje się dużą wrażliwością na czynniki fizyczne i chemiczne. w tym wysoką temperaturę, światło, tlen, jony metali (miedzi i żelaza) oraz kwasowość środowiska [1]. Jest składnikiem odżywczym niezbędnym do replikacji materiału genetycznego oraz stanowi substrat dla szeregu reakcji enzymatycznych zaangażowanych w syntezę aminokwasów i metabolizm witamin [2]. Dobowe zapotrzebowanie na kwas foliowy w populacji osób dorosłych wynosi 0,4 mg, a wśród dzieci 0,3 mg. Zapotrzebowanie na kwas foliowy wzrasta w czasie ciąży do 0,6 mg, ponieważ jest niezbędny do wzrostu i rozwoju płodu [3].

Niedobór folianów w diecie może skutkować powikłaniami zarówno u matek (niedokrwistość, neuropatia obwodowa), jak i płodów (nieprawidłowości wrodzone, w tym wady cewy nerwowej) [3]. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) od 2018 r. rekomenduje suplementację diety kwasem foliowym przez kobiety, podczas całego okresu rozrodczego, a nie tylko na 12 tygodni przed planowaną ciążą oraz kontynuowanie do końca trwania ciąży, a także podczas okresu laktacji [4].

CEL PRACY

Celem pracy była ocena aktualnego poziomu wiedzy kobiet, korzystających z mediów społecznościowych na temat konieczności suplementacji diety kwasem foliowym, w całym okresie reprodukcyjnym.

MATERIAŁ I METODY

Grupę badaną stanowiły kobiety w wieku reprodukcyjnym korzystające z mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Badanie zostało przeprowadzone w okresie od października 2019 do stycznia 2020 i miało charakter anonimowego kwestionariusza. Na przeprowadzone badanie uzyskano zgodę komisji bioetycznej. Post z linkiem do kwestionariusza zamieszczono na portalach społecznościowych, mających zasięg ogólnopolski. Szacowany zasięg postu to 10000 odbiorców. Na zaproszenie do wzięcia udziału odpowiedziały 2543 kobiety - poziom realizacji próby wyniósł 25,43%.

Kwestionariusz badawczy składał się z 14 pytań, z których 3 były pytaniami otwartymi. Pytania dotyczyły suplementacji diety kwasem foliowym. Dokonano oceny świadomości badanych w zakresie negatywnych skutków niedoboru witaminy B9 u kobiety ciężarnej i noworodka. Pytano także o wiedzę respondentek na temat produktów zawierających kwas foliowy oraz o źródła zaczerpniętej wiedzy. Zebrano również dane socjodemograficzne.

Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą programu Statistica 12.0PL (Statsoft, Kraków, Polska). Uzyskane dane sprawdzono pod względem rozkładu normalnego testem Shapiro Wilka. Do oceny czynników wpływających na stosowanie kwasu foliowego użyto modelu wieloczynnikowej regresji logistycznej. Przyjęto, że dane były istotne statystycznie, gdy p<0,05.

WYNIKI

Spośród 2543 badanych, najwięcej kobiet suplementujących kwas foliowy było w wieku 25-35 lat. Natomiast najniższym poziomem suplementacji wykazywały się kobiety najmłodsze w wieku 18-19 lat (Tab. 1.). Kobiety z wykształceniem wyższym, najczęściej decydowały się na spożywanie folacyny (55.65%), natomiast najrzadziej kobiety z wykształceniem średnim (24.71%) oraz niepełnym wyższym (22.35%) (Tab. 2.).

Wiek kobiet 18-19 lat 20-25 lat 26-35 lat >35 roku życia
Niestosujące kwas foliowy (%) 92,05 76,93 37,22 62,86
Stosujące kwas foliowy (%) 7,95 23,07 62,78 37,14

Tab. 1. Suplementacja diety kwasem foliowym wśród kobiet z podziałem na grupy wiekowe.

Wykształcenie kobiet Zawodowe Średnie Niepełne wyższe Wyższe
Niestosujące kwas foliowy (%) 50 75,29 77,65 44,33
Stosujące kwas foliowy (%) 50 24,71 22,35 55,67

Tab. 2. Suplementacja diety kwasem foliowym wśród kobiet z podziałem na poziom wykształcenia.

Najmniejszy odsetek kobiet stosujących suplementację folacyny stwierdzono wśród
kobiet zamieszkujących miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, a najwyższy wśród kobiet mieszkających na wsiach. Może to wynikać z faktu, iż 55.51% mieszkanek wsi posiada wykształcenie wyższe (Tab. 3.).

Miejsce zamieszkania Wieś Miasto do 50 tys. mieszkańców Miasto 50-200 tys. mieszkańców Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
Niestosujące kwas foliowy (%) 53,56 55,65 63,94% 61,98
Stosujące kwas foliowy (%) 46,44 44,35 36,06 38,02

Tab. 3. Suplementacja diety kwasem foliowym wśród kobiet z podziałem na miejsce zamieszkania.

Analizując dwie grupy badanych, kobiety stosujące i niestosujące kwas foliowy, zauważono, iż obie grupy deklarowały konieczność stosowania kwasu foliowego. Kobiety niestosujące witaminę B9 uważały, w przeważającej większości (96%), takie działanie za konieczne. Spośród wszystkich kobiet, które wskazały konieczność stosowania suplementacji diety kwasem foliowym, tylko 40% przyjmuje tę witaminę (Tab. 4.).

  Kobiety stosujące kwas foliowy Kobiety niestosujące kwas foliowy
% Przyznający konieczność stosowania kwasu foliowego 99,61 96,39
% Podający wady cewy nerwowej jako efekt niedoboru kwasu foliowego 62,75 56,34
% Podający niedokrwistość jako skutek niedoboru kwasu foliowego 7,06 11,56
% Nieznający skutków niedoboru kwasu foliowego 16,27 22,13
% Podający zielone warzywa jako źródło kwasu foliowego 70,69 58,44
% Podający rośliny strączkowe jako źródło kwasu foliowego 14,61 15,69
% Podający mięso jako źródło kwasu foliowego 6,18 8,60
% Czerpiący wiedzę od lekarza 62,25 43,07
% Czerpiący wiedzę z mediów 53,33 42,48
% Czerpiący wiedzę od farmaceuty 10 6,89
% Czerpiący wiedzę od nauczyciela 7,16 15,82
% Nieposiadający wiedzy na temat kwasu foliowego 3,82 18,78

Tab. 4. Porównanie grupy kobiet stosujących i niestosujących kwas foliowy.

Obie grupy wykazały się dużą znajomością skutków niedoboru folacyny w diecie. Brak wiedzy na ten temat deklarowało odpowiednio 16,27 i 22,13%. 67% kobiet, które nie posiadały wiedzy na temat kwasu foliowego, nie stosowało jego suplementacji. Najczęściej podawanymi przez respondentki skutkami niedoboru witaminy B9 w diecie były wady cewy nerwowej oraz niedokrwistość. Wśród kobiet, które posiadały wiedzę na temat skutków niedoboru witaminy B9 w diecie, ponad połowa, (58%) mimo posiadanych informacji, nie zażywała tej witaminy (Tab. 4.).

Spośród kobiet, które suplementowały dietę kwasem foliowym, 53.93% rozpoczęło działania w związku z planowaną ciążą. Zgodnie z dostępną literaturą, jedynie 50% ciąż w Polsce jest planowanych [1]. Jedynie 29.92% kobiet przyjmowało kwas foliowy bez związku z ciążą, stosując się tym samym do zaleceń PTGiP. Najwięcej spośród kobiet, które stosują się do zaleceń (62.67%) zamieszkuje duże miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Kobiety z wykształceniem podstawowym w 90% stosują folacynę bez związku z ciążą, a najsłabiej wypadły kobiety z wykształceniem wyższym, gdzie bez związku z ciążą kwas przyjmowało niewiele ponad 23% (Tab. 5.).

Okres rozpoczęcia suplementacji diety kwasem foliowym Procent kobiet, stosujących witaminę B9, udzielających takiej odpowiedzi
Planowanie ciąży 53,93
W ciąży 16,15
Bez związku z ciążą 29,92

Tab. 5. Okres rozpoczęcia suplementacji diety kwasem foliowym.

Nieco ponad połowa badanych kobiet, jako źródło wiedzy na temat kwasu foliowego wskazała lekarza. Spośród tej grupy ankietowanych, folacyną wzbogacała dietę co druga z nich. Ponad 69% badanych, które nie korzystały z wiedzy lekarza, nie suplementowały również diety kwasem foliowym. Jako drugie najczęstsze źródło informacji na temat witaminy B9 respondentki wymieniały media, w tym społecznościowe. Rzadziej ankietowane czerpały wiedzę od nauczycieli (12,35%), a spośród tych, które suplementowały dietę kwasem foliowym, tylko dla 7,16% z nich źródłem wiedzy był nauczyciel. Niecałe 14% kobiet odpowiedziało, że nie uzyskało wiedzy na temat suplementacji diety folacyną z żadnych z wymienionych źródeł. Wśród respondentek, które nie wzbogacają diety witaminą B9 prawie co piąta przyznała, że nie posiada wiedzy na temat kwasu foliowego. Spośród kobiet, które zadeklarowały brak wiedzy na temat folacyny 88% nie stosowało jej w diecie.

Czynniki wpływające na suplementację diety kwasem foliowym

Analizę przeprowadzono w modelu wielokrotnej regresji logistycznej. W pierwszym etapie wykonano analizę wpływu poszczególnych zmiennych na fakt suplementacji diety kwasem foliowym. Zmienne, które w sposób znamienny statystycznie wpływały na suplementację diety kwasem foliowym wprowadzono do modelu wieloczynnikowego. Przeprowadzona analiza wykazała, iż największy wpływ na suplementację diety kwasem foliowym miał wiek w przedziale 26-35 lat (OR-34,11), uzyskiwanie wiedzy na temat kwasu foliowego od lekarza (OR-1,80) oraz spożywanie zielonych warzyw (OR-1,38). Natomiast czynnikiem negatywnie wpływającym na przyjmowanie kwasu foliowego był brak wiedzy (OR-0,32) (Tab. 6.).

Czynnik wpływający na suplementację diety kwasem foliowym Iloraz Szans-OR Przedział ufności P
Wiek 18-19 Ref - -
20-25 7,941 1,9-33.18 0,005
26-35 34,11 8,095-143,78 <0,005
>35 15,42 3,11-76,33 0,001
Wystarczająca
wiedza
Nie Ref - -
Tak 0,329 0,193-0,562 <0,005
Wiedza
od lekarza
Nie Ref - -
Tak 1,801 1,372-2,364 <0,005
Spożywanie zielonych warzyw Nie Ref - -
Tak 1,387 1,052-1,829 0,021

Tab. 6. Czynniki wpływające na suplementację diety kwasem foliowym.

DYSKUSJA

Stosowanie kwasu foliowego odpowiednio wcześnie, czyli przed dodatnim wynikiem testu ciążowego i w pierwszych 12. tygodniach trwania ciąży, znacznie redukuje wystąpienie wad cewy nerwowej u płodu [4]. Źródła podają, że około 50% ciąż to ciąże nieplanowane [1], dlatego, polskie rekomendacje PTGiP zalecają, aby każda kobieta w wieku rozrodczym przyjmowała 400 ug kwasu foliowego dziennie w prewencji wad cewy nerwowej [4].

Uzyskane wyniki niniejszego badania wykazały, że suplementację diety kwasem foliowym rozpoczęło w związku z planowaną ciążą 53,9% kobiet. Natomiast, bez związku z ciążą, przez cały okres rozrodczy 29%. Podobne wyniki uzyskali inni autorzy (Baumert i Cieślik) [1,5]. Do innych wyników doszedł Tlałka i wsp., gdzie tylko 2,5% ankietowanych wskazało cały okres rozrodczy, jako czas suplementacji kwasu foliowego [6]. Odmienne wyniki, od naszych, w swojej pracy wykazuje Fullford i wsp, 35-37% kobiet rozpoczęło suplementację w związku z planowaną ciążą [7].

Pomimo niskiego odsetka kobiet suplementujących dietę kwasem foliowym, w ankiecie zadeklarowało konieczność suplementacji diety kwasem foliowym, w całym okresie rozrodczym, 97,6% ankietowanych. Podobne wnioski uzyskała w 2013 Cieślik i w 2017 Pietrzykowska-Kuncman, co dowodzi, iż z biegiem lat sytuacja nie ulega zmianie [1,8]. Ta tendencja szczególnie zauważalna jest wśród najmłodszych kobiet, z których 93% deklaruje konieczność suplementacji, a tylko niespełna 8% zażywa kwas foliowy w wieku rozrodczym. Podobną zależność wykazaliśmy też biorąc pod uwagę wykształcenie kobiet. Dodatkowo w analizie wieloczynnikowej wykazano, iż brak wiedzy negatywnie wpływa na suplementację diety kwasem foliowym. Zasadnym wydaje się, że odpowiednie informacje powinny być przekazywane w szkołach średnich oraz w dostępnych rodzajach środków masowego przekazu, jak również przez lekarza, ponieważ uzyskiwanie wiedzy od lekarza pozytywnie wpływa na zwiększenie suplementacji diety kwasem foliowym.

Uzyskane wyniki wykazały iż, znajomością skutków niedoboru kwasu foliowego wykazało się 80,2% całej grupy respondentek. Jest to wynik wyższy niż uzyskany w 2008 r. przez Tlałkę i wsp. i w 2012 r. Baumert i wsp. (odpowiednio 55% i 57,9%), co potwierdza, iż wiedza kobiet w tym temacie sukcesywnie wzrasta [5,6]. Ankietowane uwzględniały wady cewy nerwowej i niedokrwistość, jako najczęściej spotykane zaburzenia wynikające z niedoboru kwasu foliowego. Mroczek w 2018 roku uzyskała wynik świadczący o tym, że prawie każda kobieta biorąca udział w ankiecie znała najcięższy skutek niedoboru kwasu foliowego u rozwijającego się płodu – wady cewy nerwowej [9]. Tę odpowiedź podało 97,6% ankietowanych. Podobnie wykazuje w swojej pracy Cieślik i wsp, gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 88% respondentek [1]. Odmienne wyniki uzyskał Tlałka i wsp, gdzie 45% respondentek nie zna skutków niedoboru witaminy B9, a zaledwie 4% wskazuje wady cewy nerwowej [6].

Pomimo znajomości konsekwencji niedoboru witaminy B9 w diecie, znaczna większość respondentek nie zażywa kwasu foliowego. Podobne obserwacje poczynił Lautenbach [10] wysuwając hipotezę, iż mimo wiedzy, przyszłym matkom może brakować poczucia odpowiedzialności oraz świadomości ścisłego związku między ich decyzjami (spożywanie folianów), a rozwojem dziecka.

Wyniki ankiety wykazały, iż najmniejszą wiedzą w zakresie skutków niedoboru kwasu foliowego w diecie ciężarnej wykazały się kobiety w wieku 18-19 lat, co potwierdziły badania innych autorów (Cieślik i Czarnowska) [6,11]. 77,4% respondentek potrafiło poprawnie wskazać naturalne rezerwuary kwasu foliowego z czego zdecydowana większość podała zielone warzywa. Wiedza w tym temacie nie zmieniła się istotnie na przestrzeni ostatnich 7 lat, o czym świadczą badania Cieślik i Czarnowskiej. [1,11]. Dodatkowo analiza modelu regresji wieloczynnikowej wykazała, iż spożywanie zielonych warzyw zwiększa szansę na suplementowanie kwasu foliowego.

Wyniki omawianych badań wykazały, że większość kobiet czerpie wiedzę na temat kwasu foliowego od lekarza, 62,25% kobiet stosujących suplementację diety kwasem foliowym otrzymało wiedzę właśnie od lekarzy. Wyniki badania są zgodne z analizą Mroczek, Baumert i Lolowa [5,9,12]. Do zupełnie innych wniosków doszli Knapik i wsp. [13], gdzie kobiety jako główne źródło informacji wskazywały media (61%). Również Tlałka w 2008 roku wykazał mniejszy udział lekarza, jedynie 12,5%. W tej pracy media w postaci Internetu stanowiły jedynie 2,5%. Dla porównania w niniejszej pracy Internet stanowił źródło informacji dla 53,33% kobiet stosujących kwas foliowy, co może świadczyć o umocnieniu roli Internetu w przekazywaniu wiedzy, co potwierdzają wyniki Karl i wsp. i Call i wsp. u których media stanowiły najczęściej wymieniane źródło informacji [14,15].

WNIOSKI

1. Suplementacja diety kwasem foliowym wśród badanych kobiet w wieku reprodukcyjnym jest niewystarczająca.

2. Grupą docelową dla kampanii informacyjnych dotyczących suplementacji folacyny, powinny być kobiety w wieku 18-19 lat oraz kobiety z wykształceniem podstawowym.

3. Uzyskanie wiedzy od lekarza stanowi istotny czynnik zwiększający szanse na rzeczywistą suplementację diety kwasem foliowym.

WKŁAD AUTORÓW

(A) Projekt badania · (B) Zbieranie Danych · (C) Analiza Statystyczna · (D) Interpretacja Danych · (E) Przygotowanie Rękopisu · (F) Gromadzenie Piśmiennictwa · (G) Gromadzenie Funduszy

PIŚMIENNICTWO

Author Info

Patryk Kwapień1*, Martyna Mrowiec1, Dominika Janus1, Katarzyna Chmura1, Piotr Surmiak2 and Ewa Mrowiec2
 
1SKN Neonatologii przy Klinice Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Poland
2Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Poland
 

Copyright:This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.