gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Pierwsza zako?czona sukcesem operacja rozdzielenia bli?ni?t z??czonych


Abstract

Author(s): Witold Malinowski (ABEF)

Tragiczny los dotyka wszystkie z??czone bli?ni?ta, których nie poddano operacji rozdzielenia. Musz? ?y? razem i razem umrze?. Gdy jedno odchodzi, drugiemu pozostaj? godziny ?ycia. Nieunikniona wspólna ?mier? bli?ni?t z??czonych jest jednym z powodów, dla których lekarze zdecydowanie opowiadaj? si? za ich rozdzieleniem, nawet wtedy, gdy zabieg niesie ryzyko zgonu jednego z nich. W pracy zaprezentowano pierwsz? w Europie zako?czon? sukcesem operacj? rozdzielenia sióstr bli?niaczek z??czonych ze sob? za pomoc? zrostu tkankowego d?ugo?ci 2,5 cm i szeroko?ci 12 cm si?gaj?cego od wyrostka mieczykowatego do p?pka (Xiphoomphalopagus), które urodzi?y si? 23 listopada 1689 roku w Hüttingen, niedaleko Bazylei. Przedstawione fakty wskazuj?, ?e dokona? tego krótko po porodzie dr Johannes Fatio, ?wietny lekarz, wspania?y pediatra i prekursor chirurgii dzieci?cej. Przeprowadzi? operacj?, która nawet dzisiaj sprawia wiele problemów i nie zawsze ko?czy si? powodzeniem