gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Opinia poloznych podstawowej opieki zdrowotnej na temat realizacji spotkan edukacyjnych w okresie przedporodowym


Abstract

Author(s): Faustyna Pietras*, Tomasz Wikarek and Krzysztof Nowosielski

Wst?p. Model organizacyjny oraz jako?? opieki nad kobiet? ci??arn? oparty jest na standardzie, czyli okre?lonym wzorcu lub przyj?tej normie, która ma zastosowanie wobec kobiety w ci??y, w czasie porodu, po?ogu i w trakcie sprawowania opieki nad noworodkiem. Po?o?na za po?rednictwem edukacji przygotowuje ci??arn? do wspó?pracy w zakresie procesu piel?gnacyjnego, leczenia oraz rehabilitacji, a tak?e przygotowuje ci??arn? do sprawowania samoopieki i samoopiel?gnacji w warunkach domowych.

Cel. Poznanie opinii po?o?nych podstawowej opieki zdrowotnej dotycz?cych realizacji programu edukacji przedporodowej.

Materia? i metody. W badaniach ankietowych uczestniczy?o 121 po?o?nych i 2 m??czyzn legitymuj?cych si? prawem wykonywania zawodu po?o?nego, pracuj?cych w podstawowej opiece zdrowotnej. Narz?dziem badawczym by? kwestionariusz ankiety w?asnego autorstwa. Wykonano analiz? statystyczn? przy u?yciu programu Statistica z wykorzystaniem korelacji r-Pearsona. Za istotnie statystycznie przyj?to p≤0,05.

Wyniki. Ponad po?owa (55%) badanej grupy po?o?nych podaje standard organizacyjny opieki oko?oporodowej jako dokument zawieraj?cy wytyczne ramowego programu edukacji przedporodowej. Znajomo?? wytycznych ramowego programu edukacji przedporodowej deklaruje 64% po?o?nych, a 60% po?o?nych potwierdza znajomo?? celu ramowego programu edukacji przedporodowej. 53% po?o?nych cz?sto korzysta z wytycznych ramowego programu edukacji przedporodowej, 76% po?o?nych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej opracowuje plan edukacji przedporodowej. Wyst?puje istotna zale?no?? pomi?dzy wiekiem (p=0,027), sta?em pracy (p=0,0,33) oraz posiadan? specjalizacj? (p=0,023) a prowadzeniem edukacji przedporodowej.

Wnioski. Po?o?ne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej realizuj? spotkania edukacyjne z kobietami ci??arnymi zgodnie z zakresem ramowego programu edukacji przedporodowej okre?lonego w standardzie organizacyjnym opieki oko?oporodowej z 2018 roku. W?ród metod i form prowadzenia edukacji przedporodowej przez po?o?ne podstawowej opieki zdrowotnej dominuj? formy aktywizuj?ce. Wiek, sta? pracy oraz posiadana specjalizacja istotnie wp?ywaj? na planowanie i realizacj? edukacji przedporodowej.

S?owa kluczowe: Edukacja przedporodowa; Po?o?na; Podstawowa opieka zdrowotna; Ramowy program edukacji