gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Original Article - (2021) Volume 16, Issue 2

Opinia poloznych podstawowej opieki zdrowotnej na temat realizacji spotkan edukacyjnych w okresie przedporodowym

Faustyna Pietras*, Tomasz Wikarek and Krzysztof Nowosielski
 
*Correspondence: Faustyna Pietras, Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety Wydział, Poland, Tel: +48 32 2088720, Email:

Received: 12-May-2021 Published: 28-Jun-2021

Author info »

Abstract

Wst?p. Model organizacyjny oraz jako?? opieki nad kobiet? ci??arn? oparty jest na standardzie, czyli okre?lonym wzorcu lub przyj?tej normie, która ma zastosowanie wobec kobiety w ci??y, w czasie porodu, po?ogu i w trakcie sprawowania opieki nad noworodkiem. Po?o?na za po?rednictwem edukacji przygotowuje ci??arn? do wspó?pracy w zakresie procesu piel?gnacyjnego, leczenia oraz rehabilitacji, a tak?e przygotowuje ci??arn? do sprawowania samoopieki i samoopiel?gnacji w warunkach domowych.

Cel. Poznanie opinii po?o?nych podstawowej opieki zdrowotnej dotycz?cych realizacji programu edukacji przedporodowej.

Materia? i metody. W badaniach ankietowych uczestniczy?o 121 po?o?nych i 2 m??czyzn legitymuj?cych si? prawem wykonywania zawodu po?o?nego, pracuj?cych w podstawowej opiece zdrowotnej. Narz?dziem badawczym by? kwestionariusz ankiety w?asnego autorstwa. Wykonano analiz? statystyczn? przy u?yciu programu Statistica z wykorzystaniem korelacji r-Pearsona. Za istotnie statystycznie przyj?to p≤0,05.

Wyniki. Ponad po?owa (55%) badanej grupy po?o?nych podaje standard organizacyjny opieki oko?oporodowej jako dokument zawieraj?cy wytyczne ramowego programu edukacji przedporodowej. Znajomo?? wytycznych ramowego programu edukacji przedporodowej deklaruje 64% po?o?nych, a 60% po?o?nych potwierdza znajomo?? celu ramowego programu edukacji przedporodowej. 53% po?o?nych cz?sto korzysta z wytycznych ramowego programu edukacji przedporodowej, 76% po?o?nych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej opracowuje plan edukacji przedporodowej. Wyst?puje istotna zale?no?? pomi?dzy wiekiem (p=0,027), sta?em pracy (p=0,0,33) oraz posiadan? specjalizacj? (p=0,023) a prowadzeniem edukacji przedporodowej.

Wnioski. Po?o?ne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej realizuj? spotkania edukacyjne z kobietami ci??arnymi zgodnie z zakresem ramowego programu edukacji przedporodowej okre?lonego w standardzie organizacyjnym opieki oko?oporodowej z 2018 roku. W?ród metod i form prowadzenia edukacji przedporodowej przez po?o?ne podstawowej opieki zdrowotnej dominuj? formy aktywizuj?ce. Wiek, sta? pracy oraz posiadana specjalizacja istotnie wp?ywaj? na planowanie i realizacj? edukacji przedporodowej.

S?owa kluczowe: Edukacja przedporodowa; Po?o?na; Podstawowa opieka zdrowotna; Ramowy program edukacji

WSTĘP

Nowy standard opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku określił ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący okresu prenatalnego, porodu i okresu poporodowego. Edukacja przedporodowa prowadzona przez położne, jak również lekarzy ma na celu wzmocnienie zdrowia kobiet ciężarnych, łagodzenie lęku przed porodem, zmniejszenie liczby powikłań w przebiegu ciąży, przygotowanie do porodu i rodzicielstw. Ramowy program edukacji przedporodowej, w znacznym stopniu ujednolica treści przekazywane kobietom w ciąży, zapewnia właściwą jakość edukacji, lepsze przygotowanie do porodu, a także zmniejsza lęk przed porodem i opieką nad dzieckiem [1].

Aktem prawnym regulującym zakres zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2019 roku. Rozporządzenie jest efektem ustawy regulującej w sposób kompleksowy zagadnienia odnośnie organizacji oraz funkcjonowania położnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ustawa weszła w życie dnia 27 października 2017 (Dz.U.2017 poz.2217). Zgodnie z ta ustawą położna podstawowej opieki zdrowotnej jest osobą posiadającą tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz specjalizację w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego lub posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego ewentualnie jest w trakcie odbywania specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego. Położna podstawowej opieki zdrowotnej może również posiadać specjalizację lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa środowiskowego, z pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, z promocji oraz edukacji zdrowotnej. Kobiety ciężarne mają prawo wyboru położnej, która sprawuje nad nimi opiekę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia [2].

Jednym z ważniejszych zadań położnej jest prowadzenie poradnictwa w stosunku do kobiet ciężarnych, kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi, sprawowanie opieki ginekologiczno-położniczej, edukacja w zakresie sprawowania samokontroli celem wykrycia oraz eliminacji czynników zagrażających zdrowiu i życiu. Położna samodzielnie bez zlecenia lekarskiego wykonuje badania fizykalne mające na celu wczesne wykrycie chorób sutka. Położna jako edukator spełnia bardzo ważną rolę w zakresie edukacji zdrowotnej, która ma na celu przygotowanie kobiety do życia i planowania rodziny, ochrony matki, ojca i dziecka w okresie macierzyństwa [3]. Sprawując opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, położna dokonuje wizyt środowiskowych w miejscu zamieszkania kobiety po porodzie. W okresie przedporodowym przygotowuje ciężarną do porodu i opieki nad dzieckiem. Edukacja przedporodowa pozwala ciężarnej uzyskać informacje na temat przebiegu ciąży, porodu, objawów mogących wskazywać na powikłania w okresie ciąży i porodu, przebiegu laktacji oraz opieki nad noworodkiem. Położna sprawująca opiekę nad kobietą ciężarną sporządza plan opieki przedporodowej i plan porodu, który podlega modyfikacji wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną kobiety ciężarnej. Plan edukacji przedporodowej stanowi część dokumentacji jaką powinna posiadać kobieta ciężarna.[4]. Położna podejmuje działania w oparciu o zasady bezpieczeństwa zdrowotnego wykorzystując swoje doświadczenie i nabyte umiejętności [5].

Edukację przedporodową należy rozpocząć w 21. tygodniu ciąży, zgodnie z następującym schematem spotkań z położną: raz w tygodniu do 31. tygodnia ciąży, następnie dwa razy w ciągu tygodnia do porodu. Czas trwania edukacji przedporodowej nie powinien przekraczać jednej godziny, a zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. W trakcie edukacji porodowej ciężarna nawiązuje bliższą więź z położną, co ma duży wpływ na eliminację lęku przed porodem [6,7].

CEL PRACY

Celem pracy było poznanie opinii położnych podstawowej opieki zdrowotnej dotyczących realizacji programu edukacji przedporodowej oraz analiza wpływu wybranych zmiennych (wiek, staż pracy, specjalizacja) na planowanie i realizację edukacji przedporodowej

MATERIAŁ I METODY

W badaniach ankietowych on-line uczestniczyło 121 położnych i 2 mężczyzn legitymujących się prawem wykonywania zawodu położnego, pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2020 roku do stycznia 2021 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa.

Analizę statystyczną materiału przedstawiano w formie graficznej i opisowej. Wyliczono średnie wartości oraz podano wartości % w badanym zbiorze. Wykonano obliczenia zależności statystycznej przy użyciu programu Statistica z wykorzystaniem korelacji r-Pearsona. Za istotnie statystycznie przyjęto p≤0,05.

WYNIKI

Wiek badanej grupy położnych prezentuje tabela 1. Największą grupę stanowiły położne w przedziale wiekowym 20-30 (38%). W wieku pomiędzy 31 a 40 lat było 21% osób, w wieku pomiędzy 41 a 50 lat - 33%, w wieku pomiędzy 51 a 60 - 7% (Tab.1.)

Wiek n % Średnia Mediana Odchylenie standardowe Minimum Maksimum
20-30 lat 47 38 0,81 21 1,24 19 21
31-40 lat 26 21
41-50 lat 40 33
51-60 lat 9 7
> 60 lat 1 1
Suma 123 100

Tab. 1. Struktura wieku badanych.

Staż pracy zawodowej do 5 lat, posiadało 39% położnych, 30% - staż pracy od 5 do 20 lat, 31% położnych pracowało powyżej 20. lat. Ponad połowa ankietowanych położnych (59%) posiadała specjalizację, w tym 54% specjalizację położniczo-ginekologiczną. Inne specjalizacje prezentuje rycina 1 (Ryc. 1.).

ginekologia-rodzaj-specjalizacji

Ryc. 1. Rodzaj specjalizacji (n=72).

W opinii 22% położnych posiadana specjalizacja ułatwia prowadzenie edukacji przedporodowej. Jednak duży odsetek (37%) położnych nie potwierdza takiej zależności, a 43% nie miało na ten temat zdania. Analiza statystyczna wykazała istotną zależność (p=0,023) pomiędzy posiadaną specjalizacją a prowadzeniem edukacji przedporodowej (Tab. 2.).

Wpływ specjalizacji na  prowadzenia edukacji przedporodowej n %
Tak 25 20
Nie 45 37
Nie mam zdania 53 43
Suma 123 100
p=0,023 6,14±1,2 5,23±0,9

Tab. 2. Rodzaj specjalizacji (n=72).

Większość badanych położnych (67%) jest zdania, że staż pracy wpływa na planowanie i realizację edukacji przedporodowej Analiza statystyczna wykazała istotną zależność (p=0,033) pomiędzy stażem pracy a planowaniem i realizacją edukacji przedporodowej (Tab. 3).

Wpływ stażu pracy na edukację przedporodową n %
Tak 83 67
Nie 40 33
Suma 123 100
p=0,033 7,18±2,8 6,61±1,18

Tab. 3. Wpływ stażu pracy na edukację przedporodową.

W opinii większość ankietowanych położnych POZ (62%) wiek nie ma wpływu na planowanie i realizację edukację przedporodowej. Analiza statystyczna wykazała istotną zależność (p=0,027) pomiędzy wiekiem położnych a planowaniem i realizacją edukacji przedporodowej (Tab. 4.).

Wiek a edukacja przedporodowa n %
Tak 47 38
Nie 76 62
Suma 123 100
p=0,027 6,23±0,8 5,30±1,4

Tab. 4. Wpływ wieku na planowanie i realizację edukacji przedporodowej.

Ankietowane położne stosowały w edukacji przedporodowej różne metody i formy: pogadanka (13%), wykład informacyjny (12%), instruktaż (8%), zajęcia w szkole rodzenia (5%), wizyty domowe (1%), teleporady (2%), rozmowa edukacyjna (8%), dyskusja (9%), formy multimedialne (10%), materiały edukacyjne (15%), ćwiczenia praktyczne (17%) (Tab. 5.).

Metody i formy edukacji przedporodowej n %
Pogadanka 64 13
Wykład informacyjny 58 12
Instruktaż 42 8
Zajęcia w szkole rodzenia 23 5
Wizyty domowe 4 1
Teleporada 10 2
Rozmowa edukacyjna 38 8
Dyskusja 44 9
Formy multimedialne 51 10
Materiały edukacyjne 75 15
Ćwiczenia praktyczne 84 17

Tab. 5. Metody i formy edukacji przedporodowej.

Tabela 6. prezentuje zakres tematyczny realizowanej przez położne POZ edukacji przedporodowej (Tab. 6.).

Tematyka n %
Przebieg ciąży, porodu i połogu 114 21
Plan porodu 34 6
Przygotowanie do porodu 78 14
Laktacja 68 13
Opieka nad noworodkiem 89 16
Metody łagodzenia bólu porodowego 52 10
Zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej 68 55,3
Dieta w ciąży i połogu 24 4
Metody antykoncepcji 6 1
Cytologia 10 2
Poronienie 4 1

Tab. 6. Najczęściej omawiana tematyka w edukacji przedporodowej.

Blisko połowa (47%) ankietowanych położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej organizowała kilka (1-5) spotkań edukacyjnych z kobietami ciężarnymi w okresie prenatalnym, 24% od 6 do 10 spotkań, a 29% powyżej 10 spotkań (Ryc. 2.).

ginekologia-kobietami

Ryc. 2. Częstość spotkań edukacyjnych z kobietami ciężarnymi.

Położne w zdecydowanej większości (75%) znały oczekiwania kobiet ciężarnych w zakresie edukacji przedporodowej. Oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczyły pozyskania informacji na temat porodu, połogu i karmienia, przygotowania do porodu i połogu, zasad opieki nad dzieckiem, procesu laktacji. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły objawów zbliżającego się porodu. W pytaniach otwartych ankietowane położne podały, że kobiety ciężarne oczekują wsparcia oraz rzetelnej informacji. W czasie spotkań edukacyjnych ciężarne mają możliwość zadawania pytań dotyczących ciąży, porodu i połogu. Z kolei położne z każdą grupą dokonują rozpoznania oczekiwań i udzielają wsparcia informacyjnego. W opinii ankietowanej grupy położnych najczęściej oczekiwanym rodzajem wsparcia przez kobiety ciężarne jest wsparcie informacyjne (59,4% odpowiedzi), 34,1% położnych wskazało wsparcie emocjonalne, 6,5% wsparcie instrumentalne (Ryc. 3.).

ginekologia-opinia

Ryc. 3. Opinia położnych dotycząca rodzaju wsparcia oczekiwanego przez kobiety ciężarne podczas edukacji przedporodowej.

Termin „ramowy program edukacji przedporodowej” znało 66% ankietowanych położnych POZ, a znajomość wytycznych ramowego programu edukacji przedporodowej zadeklarowało 64% położnych POZ. Rozkład odpowiedzi dotyczący odsetka położnych POZ prowadzących edukację przedporodową w oparciu o ramowy programu edukacji przedporodowej określony w standardzie opieki okołoporodowej prezentuje rycina 4 (Ryc. 4.).

ginekologia-standardzie

Ryc. 4. Odsetek położnych POZ  prowadzących edukację przedporodową w oparciu o ramowy programu edukacji przedporodowej określony w standardzie opieki okołoporodowej.

Plan edukacji przedporodowej opracowuje 76% położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. W otwartym pytaniu ankietowym położne miały możliwość podania najczęstszych trudności, jakich doświadczają podczas realizacji edukacji przedporodowej. W opinii położnych doświadczane najczęściej trudności dotyczyły: braku czasu (16%), zbyt małej ilości pacjentek (10%), braku zainteresowania przyszłych matek (24%), aktualnej sytuacji epidemiologicznej (8%), zbyt dużej ilości pacjentek (15%), negatywnego podejścia pacjentek do edukacji (8%), dużej roszczeniowości pacjentek (3%), niewystarczającego czasu na rzetelne omówienie wszystkich tematów (8%), braku materiałów dydaktycznych (3%), odwoływania wizyt (2%) (Tab. 7.).

Brak czasu 20 16
Zbyt mała ilość pacjentek 12 10
Brak zainteresowania przyszłych matek 29 24
Aktualna sytuacja epidemiologiczna 10 8
Zbyt duża ilość pacjentek 18 15
Negatywne podejście pacjentek do edukacji 10 8
Duża roszczeniowość pacjentek 4 3
Zbyt mało czasu na rzetelne omówienie wszystkich tematów 10 8
Brak materiałów dydaktycznych 3 3
Odwoływanie wizyt 2 2
Niesprecyzowane oczekiwania pacjentek 4 3
Suma 123 100

Tab. 7. Trudności w realizacji spotkań z zakresu edukacji przedporodowej w opinii położnych POZ.

DYSKUSJA

Edukacja przedporodwa jest tematem prouszanym w wielu badaniach naukowych. Analizując przeprowadzone badania należy stwierdzić że, ponad połowa (59%) położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej posiadała specjalizację, najczęściej położniczo-ginekologiczną (54%). Staż pracy do 5 lat posiadało 39% położnych, od 5-20 lat – 30%. Położne POZ biorące udział w badaniu wykazały się wysokim poziomem wiedzy w zakresie znajomości wytycznych ramowego programu edukacji przedporodwej. Znajomość wytycznych ramowego programu edukacji przedporodowej deklaruje 64% położnych, a 53% położnych często korzysta z wytycznych ramowego programu edukacji przedporodowej.

W literaturze przedmiotu dotychczas nie przeprowadzono podobnych badań, natomiast były prowadzone badania, oceniające wiedzę i przygotowanie położnych do prowadzenia edukacji przedporodowej. Iwanowicz-Palus i wsp. w trzech publikacjach donoszą o przeprowadzonych badaniach wśród społeczeństwa oceniających przygotowanie położnych do realizacji edukacji przedporodowej, edukacji na temat zdrowego stylu życia kobiety ciężarnej oraz przygotowania położnych do udzielania porad w dolegliwościach okresu ciąży. Na podstawie uzyskanych wyników autorki sformułowały wnioski, iż położne są przygotowane do realizacji samodzielnej edukacji przedporodowej w zakresie: porodu, wykonywania ćwiczeń fizycznych i oddechowych, przygotowujących do porodu, kształtowania postaw rodzicielskich, udzielania informacji odnośnie wyboru miejsca porodu, promowania karmienia piersią oraz pielęgnacji noworodka. Brak odpowiedniego przygotowania do prowadzenia edukacji przedporodowej dotyczy szczególnie mężczyzn w wieku pomiędzy 21. a 30. rokiem życia z wykształceniem wyższym, w wolnym stanie oraz osób, które nie posiadają dzieci mieszkających na terenie wiejskim. Ponadto nie stwierdzono, zależności pomiędzy wiekiem, wykształceniem i stanem cywilnym a przygotowaniem położnych do realizacji edukacji przedporodowej [8].

W badaniach własnych uzyskano istotną zależność pomiędzy wiekiem (p=0,027) a planowaniem i realizacją edukacji przedporodowej w okresie prenatalnym. W opinii położnych młodym adeptkom zawodu jest łatwiej prowadzić edukację, dlatego że m.in. mają ukończone studia wyższe.

W innym badaniu Iwanowicz-Palus i wsp. przeprowadzono ankietę wśród społeczeństwa mającą na celu poznanie opinii społeczeństwa polskiego odnośnie prowadzenia edukacji przedporodowej oraz kształtowania prozdrowotnego stylu życia kobiet ciężarnych. Stwierdzono, że położne są odpowiednio przygotowane do realizacji oraz prowadzenia edukacji przedporodowej i kształtowania prozdrowotnego stylu życia kobiet ciężarnych. Brak odpowiedniego przygotowania do prowadzenia edukacji przedporodowej dotyczy szczególnie mężczyzn w wieku pomiędzy 21. a 30. rokiem życia z wykształceniem wyższym, w wolnym stanie oraz osób, które nie posiadają dzieci mieszkających na terenie wiejskim. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wiekiem, wykształceniem i stanem cywilnym a przygotowaniem położnych do realizacji edukacji przedporodowej i kształtowania prozdrowotnego stylu życia [9].

W publikacji, której celem było poznanie opinii społeczeństwa na temat przygotowania położnych w zakresie udzielania porad kobietom ciężarnym odnośnie najczęstszych dolegliwości występujących w ciąży stwierdzono, że położne posiadają odpowiednią wiedzę na temat najczęstszych dolegliwości występujących w czasie ciąży, takich jak: nudności i wymioty, częste oddawanie moczu, zaparcia, obrzęki, upławy, zmęczenie i drażliwość, żylaki oraz krwawienia. Brak odpowiedniej wiedzy na temat najczęstszych dolegliwości występujących w ciąży dotyczy szczególnie mężczyzn w wieku pomiędzy 21. a 30. rokiem życia z wykształceniem wyższym, w wolnym stanie oraz osób, które nie posiadają dzieci mieszkających na terenie wiejskim. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wiekiem, wykształceniem i stanem cywilnym a wiedzą położnych na temat najczęstszych dolegliwości występujących wśród kobiet ciężarnych [10].

Pogłębiając temat edukacji przedporodowej należy zadać pytanie - jaki poziom wiedzy prezentują kobiety ciężarne w zakresie edukacji przedporodowej?

W pracy Król i wsp. dokonano oceny poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat podstawowych zagadnień poruszanych w edukacji przedporodowej. W opinii respondentek, położna jest odpowiedzialna za dostarczenie wiedzy na temat objawów zbliżającego się porodu. Informacje te powinny być powtarzane przez położne na każdym spotkaniu, aby kobiety ciężarne miały możliwość utrwalenia wiedzy. Respondentki stwierdziły również, że wiedzę na temat porodu, połogu i sprawowania opieki nad dzieckiem uzyskały przede wszystkim od położnych podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak uważają, że położne poświęcają im mało czasu, aby uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące ich pytania [11].

Badania własne potwierdzają, że położne podstawowej opieki zdrowotnej z realizowanych tematów najczęściej poruszają zagadnienia dotyczące przebiegu ciąży, porodu i połogu (93%), przygotowania do porodu (63%) oraz opieki nad noworodkiem (72%).

Żelazko i wsp. dokonała oceny przygotowania kobiet ciężarnych do porodu, połogu i macierzyństwa przez szkołę rodzenia. Stwierdzono, że kobiety są bardzo zadowolone z uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia. Ciężarne preferowały zdrowy styl życia. Źródłem wiedzy na temat ciąży, porodu i połogu są przede wszystkim książki, prasa oraz informacje od doświadczonych położnych. Wiedza kobiet ciężarnych była bogata i konkretna na temat porodu oraz sprawowania opieki nad noworodkiem. Kobiety wykazały się również większą wiedzą nabytą w szkole rodzenia na temat stosowania technik relaksacyjnych w czasie porodu, ćwiczeń oddechowych i przyjmowania pozycji wertykalnych w trakcie akcji porodowej. Reasumując kobiety biorące udział w zajęciach szkoły rodzenia są lepiej przygotowane do porodu, połogu oraz sprawowania opieki nad noworodkiem [6].

Badania własne pokazały, że położne posiadają odpowiednią wiedzę na temat wytycznych i celu ramowego programu edukacji przedporodowej. Badana grupa położnych podstawowej opieki zdrowotnej znała oczekiwania kobiet ciężarnych oraz oczekiwanego wsparcia, często organizowała spotkania z kobietami ciężarnymi stosując różne metody i techniki w edukacji przedporodowej. Większość ankietowanych położnych (76%) zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej opracowuje plan edukacji przedporodowej. W opinii położnych POZ do najczęstszych trudności w realizacji spotkań z zakresu edukacji prenatalnej należą: brak zainteresowania przyszłych matek edukacją przedporodową (24%), brak czasu (16%), zbyt duża ilość pacjentek (15%), aktualna sytuacja epidemiologiczna (8%).

Analiza wykazała istotną zależność pomiędzy stażem pracy (p=0,0,33) oraz posiadaną specjalizacją (p=0,023) a prowadzeniem edukacji w okresie prenatalnym.

WNIOSKI

1. Położne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej realizują spotkania edukacyjne z kobietami ciężarnymi zgodnie z zakresem ramowego programu edukacji przedporodowej określonego w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej z 2018 roku.

2. Wśród metod i form prowadzenia edukacji przedporodowej przez położne podstawowej opieki zdrowotnej dominują formy aktywizujące.

3. Wiek, staż pracy oraz posiadana specjalizacja istotnie wpływają na planowanie i realizację edukacji przedporodowej w okresie prenatalnym.

PIŚMIENNICTWO

Author Info

Faustyna Pietras*, Tomasz Wikarek and Krzysztof Nowosielski
 
Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety Wydział, Poland
 

Copyright:This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

SCImago Journal & Country Rank
+447915608527