gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Assessment of the usefulness of Dianatal during natural delivery


Abstract

Author(s): ZESPÓŁ OCENIAJĄCY

 Wykorzystanie w medycynie substancji powierzchnio-wo czynnych znajduje zastosowanie od wielu lat. Ju¿w IV wieku przed nasz¹ er¹ w Grecji u¿ywano oliwyoraz wody do ³atwiejszego przeprowadzenia porodu. Wewspó³czesnym po³o¿nictwie w niektórych oœrodkach,znajduje zastosowanie olej parafinowy, w celu u³atwie-nia przejœcia dziecka przez kana³ rodny.