gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Ryzyko wyst?pienia ?ylnej choroby zakrzepowo- -zatorowej podczas stosowania preparat�w z?o?onej dwusk?adnikowej antykoncepcji hormonalnej


Abstract

Author(s): Agnieszka Mitkowska-Redman (ABDEF), Beata Banaszewska (ADE), Robert Zawrotniak (ADE), Piotr Piekarski (AEF), Mateusz Trzciński (AEF), Robert Spaczyński (ABDE)

Z?o?one hormonalne preparaty antykoncepcyjne nale?? do szeroko stosowanych i zarazem najskuteczniejszych metod zapobiegania ci??y. W sk?ad tej niejednorodnej grupy ?rodków farmakologicznych wchodz? preparaty ró?ni?ce si? rodzajem i dawk? zastosowanych substancji estrogenowej i progestagennej oraz drog? podania. Ró?nice te generuj? mo?liwo?? wyst?pienia zró?nicowanych dzia?a? pozaantykoncepcyjnych oraz niejednolitego nasilenia efektów ubocznych i dzia?a? niepo??danych w zale?no?ci od zastosowanego preparatu. Jednym z najbardziej powa?nych, rzadkim lecz statystycznie istotnym powik?aniem stosowania preparatów z?o?onej hormonalnej antykoncepcji jest wzrost ryzyka wyst?pienia u pacjentek ?ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W dost?pnym pi?miennictwie brak jest du?ych randomizowanych bada? prospektywnych mog?cych jednoznacznie rozstrzygn?? przewag? stosowania jednych preparatów nad innymi w kontek?cie bezpiecze?stwa zwi?zanego z ryzykiem wyst?pienia zakrzepicy. Przeprowadzone badania kohortowe i obserwacyjne dostarczaj? pewnych przes?anek mog?cych wp?yn?? na zindywidualizowany wybór ?rodka antykoncepcyjnego pod k?tem zoptymalizowania stosunku potencjalnych korzy?ci do stopnia ryzyka wyst?pienia ?ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.