gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Opinie kobiet dotycz?ce mo?liwo?ci wyboru ci?cia cesarskiegona ?yczenie oraz roli anestezjologa podczas porodu


Abstract

Author(s): EWA PODWIŃSKA1, IWONA JANOSZ2, PIOTR BODZEK2, ANDRZEJ BRENK2,ANITA OLEJEK2

Wstêp. W ostatnich latach obserwuje siê sta³¹ tendencjê do zwiêkszania odsetka ciêæ cesar-skich w oddzia³ach po³o¿niczych. Postêp medycyny przyczyni³ siê do zwiêkszenia bezpieczeñ-stwa tego zabiegu, jednak w dalszym ci¹gu powik³ania po ciêciu cesarskim s¹ znacz¹co czêstszeni¿ po porodach naturalnych.Cel pracy. Poznanie opinii kobiet na temat porodu i mo¿liwoœci jego ukoñczenia i roli ane-stezjologa podczas ciêcia cesarskiego.Materia³ i metody. Badaniem ankietowym objêto 200 pacjentek sali porodowej i oddzia³upatologii ci¹¿y.Wyniki. Wiêkszoœæ kobiet rodz¹cych (64%) uwa¿a ból porodowy za naturalny element porodu,jednoczeœnie 23,5% ankietowanych podaje, i¿ ból porodowy jest doznaniem, któremu nale¿yprzeciwdzia³aæ. Za sposób porodu bezpieczniejszy dla noworodka 51% kobiet podaje ciêciecesarskie vs 21% poród naturalny. 65,5% kobiet uwa¿a za dopuszczalne wykonywanie ciêæcesarskich na ¿yczenie.Wnioski. B³êdnie postrzegane przez wiêkszoœæ rodz¹cych ciêcie cesarskie, jako bezpieczniej-sze dla noworodka, niesie za sob¹ szereg zagro¿eñ dla rodz¹cego siê dziecka. Konieczne jestdalsze i bardziej intensywne edukowanie pacjentek na temat metod ³agodzenia bólu porodo-wego, szczególnie podczas zajêæ w szko³ach rodzenia.