gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Ocena st??e? bia?ka HE4 u zdrowych kobiet ci??arnych oraz ci??arnych ze stanem przedrzucawkowym ? badania pilota?owe


Abstract

Author(s): Iwona Janosz (ABEF), Piotr Bodzek (EF), Mikołaj Baliś (F), Aleksandra Barbachowska (F), Anita Olejek (E)

Cel. Celem g?ównym pracy by?a ocena st??e? bia?ka HE4 u zdrowych kobiet ci??arnych w III trymestrze ci??y oraz bezpo?rednio po porodzie, a tak?e u ci??arnych i rodz?cych ze stanem przedrzucawkowym (PE) w analogicznym wieku ci??owym oraz odniesienie uzyskanych wyników do kobiet nie b?d?cych w ci??y. Materia? i metody. Prospektywne badanie obejmowa?o ogó?em 102. kobiety ci??arne z ci??? pojedyncz? oraz 50. kobiet nieci??arnych. Pacjentki ci??arne podzielono na dwie grupy – 50 kobiet z PE oraz 52 ci??arne zdrowe. U ci??arnych pobrano krew w III trymestrze oraz bezpo?rednio po porodzie, a u nieci??arnych jednorazowo i oznaczano st??enia bia?ka HE4 przy u?yciu zestawów Human HE4 PicoKine™ ELISA Kit. Wyniki. St??enia HE4 w III trymestrze ci??y by?y wy?sze ni? u kobiet nieci??arnych u kobiet z PE (p<0,0001) oraz u zdrowych ci??arnych (p<0,0001). Taka sama zale?no?? dotyczy?a okresu bezpo?rednio po porodzie (odpowiednio p=0,0007 i p<0,0001). St??enie HE4 by?o ni?sze u kobiet z PE po porodzie ni? u zdrowych ci??arnych (p<0,0001). St??enia HE4 by?y wy?sze po porodzie ni? w III trymestrze ci??y, zarówno u zdrowych ci??arnych (p<0,0001), jak i u kobiet z PE (p=0,0003). U kobiet z PE st??enie HE4 w III trymestrze ci??y wykazuje istotn? ujemn? korelacj? z mas? cia?a noworodka (R=-0,4439) i punktacj? Apgar w 1 minucie (R=-0,3911), a po porodzie z punktacj? Apgar w 1 minucie (R=-0,7134). Wnioski. Poród jest silnym bod?cem indukuj?cym syntez? bia?ka HE4. PE nie jest wystarczaj?cym czynnikiem by zaistnia?a dodatkowa synteza bia?ka HE4. O potencjalnym znaczeniu bia?ka HE4 u ci??arnych i rodz?cych z PE mo?e ?wiadczy? ujemny wp?yw na urodzeniow? mas? cia?a oraz punktacj? Apgar noworodków matek z PE w pierwszej minucie ?ycia.