gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Obustronny potworniak dojrzały w ciąży Bilateral mature teratoma during pregnancy


Abstract

Author(s): Adriana Bil*, Tomasz Wikarek and Krzysztof Nowosielski

W wi?kszo?ci zmiany guzowate u kobiet ci??arnych, bez wzgl?du na ich charakter, pozostaj? bezobjawowe, a I trymestr ci??y stanowi optymalny czas do oceny przydatków w badaniu ginekologicznym. Rekomendacje dotycz?ce post?powania w zakresie leczenia operacyjnego guzów jajnika u kobiet w ci??y okre?laj? optymalne zasady diagnostyki i post?powania ze zmianami przydatków u ci??arnych.

W prezentowanym przypadku opisano operacj? wy?uszczenia obustronnych guzów przydatków rozpoznanych przypadkowo w czasie ci?cia cesarskiego. Ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci wykonania badania ?ródoperacyjnego zastosowano post?powanie dwuetapowe z oczekiwaniem na ostateczny wynik badania mikroskopowego celem podj?cia decyzji o dalszym leczeniu. W artykule zwrócono uwag? na konieczno?? oceny przydatków u ka?dej ci??arnej, równie? w ramach Izby Przyj?? w razie pilnej hospitalizacji. Podkre?lono równie? mo?liwo?? leczenia dwuetapowego z zachowaniem p?odno?ci w przypadku braku mo?liwo?ci wykonania badania ?ródoperacyjnego, poniewa? takie post?powanie gwarantuje prawid?ow? ocen? zaawansowania choroby bez konieczno?ci operacji cytoredukcyjnej przy braku potwierdzenia procesu z?o?liwego.