gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Ci??a u kobiet ze znaczn? niepe?nosprawno?ci? ruchow?


Abstract

Author(s): Agnieszka Kobiołka (ABCDEF), Violetta Skrzypulec-Plinta (ABDEG)

Wst?p. Ci??a u kobiet z niepe?nosprawno?ci? ruchow? w stopniu znacznym traktowana jest jako ci??a wysokiego ryzyka. Celem badania by?a ocena przebiegu ci??y u kobiet ze znacznym stopniem niepe?nosprawno?ci ruchowej. Materia? i metody. Badaniem obj?to grup? 21. kobiet (11 po urazie rdzenia kregowego, 10 z rozszczepem kr?gos?upa) posiadaj?cych orzeczenie o niepe?nosprawno?ci w stopniu znacznym, poruszaj?cych si? na wózku inwalidzkim w okresie ci??y, porodu i wczesnego macierzy?stwa, u których poród odby? si? do pi?ciu lat od dnia przeprowadzenia bada?. Dane do bada? pochodzi?y z udost?pnionej przez uczestniczki projektu dokumentacji medycznej oraz z autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. ?redni czas od momentu wyst?pienia urazu do porodu u kobiet z SCI wynosi? 11 lat. Najwi?cej zmian w okresie ci??y respondentki zg?osi?y w obr?bie funkcjonowania uk?adu moczowego. Siedem kobiet zmieni?o metod? opró?niania p?cherza moczowego w III trymestrze ci??y. Co najmniej jedno ZUM rozwin??o si? u 18 pacjentek (85,7%), nawracaj?ce ZUM u 13 (61,9%), a 8 ci??arnych by?o co najmniej raz hospitalizowanych z tego powodu. Zaparcia wystapi?y u 12 kobiet (57,1%). Nie odnotowano ?CHZZ, a odle?yny pojawi?y si? u trzech kobiet. Ci?cie cesarskie zosta?o wykonane u 81% badanych. Poród <37 hbd dotyczy? 33,3% ci??. Wnioski. U kobiet ze znacznym ograniczeniem mobilno?ci cz??ciej wyst?puj? zaburzenia zdrowotne zwi?zane z niepe?nosprawno?ci? i chorobami wspó?istniej?cymi, które stanowi? czynniki ryzyka w ci??y. Problemy urologiczne by?y najcz??ciej obserwowanymi powik?aniami. Znacznie cz??ciej ci??a zostaje zako?czona operacyjnie, g?ównie ze wskaza? wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci.