gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Ci??a powik?ana borelioz?


Abstract

Author(s): Maciej Szymik (ABDEF), Anna Kotlińska (BF), Andrzej Jaworowski (F), Magda Rybak-Krzyszkowska (DF), Irena Kaim (F), Bernadetta Richter (B), Hubert Huras (E), Karolina Szymik (BF)

Rosn?ca liczba kobiet ci??arnych z borelioz? sk?ania do wdra?ania odpowiedniego sposobu post?powania w takich przypadkach. Ma?a liczba bada? w tym zakresie zmusza do sta?ego poszerzania wiedzy na ten temat. Borelioza jest wywo?ana przez kr?tka z rodzaju Borrelia burgdorferri sensu lato, w?ród których w Europie i Polsce najcz??ciej spotyka si? typ Borrelia burgdorferi, garinii oraz afzelii. Rezerwuar stanowi? dzikie zwierz?ta oraz gryzonie, a przenoszone s? przez kleszcze z rodzaju Ixodes Ricinus. Z uwagi na podobie?stwo do innych chorób, ró?nicowanie w ci??y mo?e by? niekiedy trudne. Podstaw? rozpoznania powinien stanowi? wywiad uzyskany od pacjentki oraz obraz kliniczny stwierdzaj?cy rumie? w?druj?cy, któremu mog? towarzyszy? objawy zm?czenia oraz przypominaj?ce gryp?. W pó?niejszych okresach przewa?aj? g?ównie objawy neurologiczne oraz kardiologiczne. W przypadku boreliozy rekomendacje oraz wielu autorów zaleca stosowanie antybiotykoterapii. Taki rodzaj leczenia mo?e by? bezpiecznie u?yty zarówno w ci??y, jak i u matek karmi?cych. Jak dotychczas brak jest dowodów, które w sposób jednoznaczny ukazuj? zwi?zek mi?dzy inwazj? kr?tka na p?ód, a niekorzystnym przebiegiem ci??y oraz wyst?pieniem powik?a? u p?odu w postaci wad. W pracy zaprezentowano model post?powania diagnostycznego, terapeutycznego w przebiegu ci??y powik?anej borelioz?, a tak?e wdro?enie odpowiedniej profilaktyki w tej grupie pacjentek.