gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Choroba resztkowa po laparoskopowym usuni?ciu jajowodu z powodu ci??y ektopowej ? opis przypadku


Abstract

Author(s): Michalina Odonicz-Czarnecka (BEF), Anna Kryza-Ottou (BF), Jakub Śliwa (BDE), Mariusz Zimmer (ADE)

Choroba resztkowa stanowi rzadkie powik?anie nieradykalnego leczenia ci??y ektopowej. Wyst?pienie choroby resztkowej niesie ze sob? ryzyko krwawienia do jamy otrzewnej, co mo?e wymaga? pilnej interwencji chirurgicznej, a w perspektywie czasu mo?e skutkowa? wytworzeniem si? zrostów w obr?bie jamy otrzewnowej i utrudni? zaj?cie w kolejn? ci???. W pracy przedstawiono opis przypadku pacjentki, u której wyst?pi?o krwawienie do jamy otrzewnowej z licznych wszczepów trofoblastu, po uprzedniej nieradyklanej laparoskopowej salpingektomii. W dalszym przebiegu choroby wytworzy?y si? liczne zrosty w obr?bie jamy otrzewnej, co spowodowa?o w kolejnej ci??y niedro?no?? przewodu pokarmowego z perforacj? jelita i zapaleniem otrzewnej, wymagaj?cej kolejnego zabiegu operacyjnego. W wyniku zabiegu dosz?o do utraty ci??y wewn?trzmacicznej.