gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Analiza cz?sto?ci wyst?powania chor�b sercowonaczyniowych u kobiet z rozpoznan? endometrioz?, hospitalizowanych w ?l?skim Centrum Chor�b Serca w Zabrzu w latach 2006-2016


Abstract

Author(s): Kasper Krawet (ABCDE), Piotr Bodzek (DEG), Iwona Gabriel (CEF), Alicja Nowowiejska-Wiewióra (B), Anita Olejek (AE)

Wst?p. Endometrioza jest jednym z cz??ciej wyst?puj?cych problemów diagnostyczno-terapeutycznych w?ród kobiet w okresie rozrodczym. Celem pracy by?a analiza cz?sto?ci wyst?powania chorób sercowo-naczyniowych w grupie pacjentek z rozpoznan? endometrioz?, hospitalizowanych w Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Materia? i metody. Grup? badan? stanowi?o 116 pacjentek diagnozowanych i leczonych w ?l?skim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w latach 2006–2016, u których przed hospitalizacj? rozpoznano endometrioz?. Analizowano wiek, BMI, rodno??, wiek pierwszej lub ostatniej miesi?czki, rozpoznania kardiologiczne, ginekologiczne oraz histori? zabiegów chirurgicznych w obr?bie miednicy mniejszej. Wyniki. W grupie kobiet po przebytej menopauzie wykazano istotn? statystycznie zale?no?? mi?dzy wyst?pieniem mia?d?ycy, a wiekiem wyst?pienia ostatniej miesi?czki. Wyst?pienie mia?d?ycy u pacjentek, u których ostatnia miesi?czka wyst?pi?a pó?niej by?o istotnie statystycznie cz?stsze (p=0,042). Nie wykazano istotnego statystycznie zwi?zku mi?dzy przebytymi operacjami chirurgicznymi w obr?bie miednicy mniejszej, a wyst?pieniem ostrego zespo?u wie?cowego, dusznicy bolesnej, zakrzepicy ?ylnej i przewlek?ej choroby niedokrwiennej serca. Wnioski. Rozpoznanie mia?d?ycy u pacjentek z endometrioz? i pó?n? menopauz? w wywiadzie wyst?puje istotnie cz??ciej ni? w grupie z endometrioz? i wcze?niejsz? menopauz?. Dalsze badania zwi?zku endometriozy z chorobami uk?adu sercowonaczyniowego mog? przyczyni? si? do wyodr?bnienia nowych grup zwi?kszonego ryzyka sercowo-naczyniowego.